از اشغال خبرگزاری کبار در بیشکک جلوگیری شد

از اشغال خبرگزاری کبار در بیشکک جلوگیری شد

Tainynews کارگر آژانس گفت: – برخی از افراد به خبرگزاری دولتی کبار آمدند و تلاش کردند آن را تصاحب کنند.

وی گفت: “15 نفر به دفتر خبرگزاری آمدند و خواستار تخلیه محل کار شدند.”

وی افزود: “آنها می خواستند آژانس ما را تحویل بگیرند ، اما داوطلبان گشت شهروند به آنجا آمدند و همه پشت میز مذاکرات نشستند.”

این افراد سرانجام دفتر آژانس را ترک کردند.

آژانس کبار به طور معمول کار می کند.

Author: admin