نمایندگان فراکسیون های پارلمان می توانند نخست وزیر فنی را انتخاب کنند

نمایندگان فراکسیون های پارلمان می توانند نخست وزیر فنی را انتخاب کنند

Tainynews چینگیز ماکشوف ، رهبر پیشین حزب ییمان نورو ، در جلسه شورای هماهنگی مردم گفت: – نمایندگان فراکسیون های پارلمانی نخست وزیر فنی را انتخاب می کنند …

Author: admin