وزیر کشور جونوشالیف ناپدید شد – وزیر کشور آسانوف

وزیر کشور جونوشالیف ناپدید شد – وزیر امور خارجه آسانوف

Tainynews کورسان آسانوف ، سرپرست وزارت کشور در پاسخ به این س askedال که در مورد محل اقامت وزیر کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز در بیشکک س askedال شد ، گفت: “وزیر کشور کشکار جونوشالیف ناپدید شد و من سعی نمی کنم او را پیدا کنم.”

– آیا کشکار جونوشالیف نامه استعفا را امضا کرده است؟

– او کاری نکرده است ، فقط غایب است.

– فرار کرده؟

– من سعی نمی کنم او را پیدا کنم. من از کسی نام نمی برم ، معاونان او با من کار می کنند.

– آیا او در راهپیمایی 5 اکتبر حضور داشت؟

– زودتر رفت.

آسانوف گفت که دو معاون وزیر اکنون با او کار می کنند.

Author: admin