تیلک ماترائیموف ، پسر و برادرش هنگام عبور از مرز از طریق رودخانه بازداشت شدند

تیلک ماترائیموف ، پسر و برادرش هنگام عبور از مرز از طریق رودخانه بازداشت شدند

Tainynews منابع انتظامی گفتند: تیلک ماترائیموف ، پسر و برادرش هنگام عبور از مرز از طریق رودخانه بازداشت شدند.

آنها در حوالی شهر کیزیل کیا توسط مرزبانان ازبک بازداشت شدند.

آنها در حال حاضر در خاک کشور همسایه هستند.

Author: admin