درباره مسائل صادرات در دوره پس از همه گیری بحث شد

درباره مسائل صادرات در دوره پس از همه گیری بحث شد

Tainynews – نرادیل بایاسوف ، سرپرست سازمان آژانس حمایت و حمایت از سرمایه گذاری ، با نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعت و کریستین هسل ، هماهنگ کننده پروژه BOOST دیدار کرد و در مورد فرصت های مشارکت مشاوران برای شناسایی مراحل بعدی برای ارتقا exports صادرات در شرایط پس از همه گیری ، گفتگو کرد.

آنها همچنین در مورد ارتقا of صادرات محصولات داخلی مانند زردآلو ، آجیل ، عسل و برنج به کشورهای اروپایی ، پاکستان و هند بحث و تبادل نظر کردند.

BOOST سازمان ها و سازمان ها در ازبکستان و قرقیزستان هستند که به صورت پایدار فعالیت می کنند.

Author: admin