رئیس جمهور Jeenbekov نامه استعفا نخست وزیر بورونوف را دریافت نکرده است – دبیر مطبوعات

رئیس جمهور Jeenbekov نامه استعفا نخست وزیر بورونوف را دریافت نکرده است – دبیر مطبوعات

Tainynews – Tolgonai Stamalieva ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور سورونبای جینبکوف گفت گزارش رسانه ها در مورد نامه استعفای نخست وزیر کوباتبک بورونوف که به رئیس جمهور ارسال شده است.

وی گفت: “من اطلاعات را بررسی کردم. رئیس جمهور هنوز نامه استعفا از نخست وزیر کوباتبک بورونوف را دریافت نکرده است.”

Author: admin