تیم عملیاتی برای مهار COVID-19 در مورد تجدید حیات در موارد روزانه در برخی از مناطق قرقیزستان بحث می کند

تیم عملیاتی برای مهار COVID-19 در مورد تجدید حیات در موارد روزانه در برخی از مناطق قرقیزستان بحث می کند

Tainynews – جلسه تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا با مشارکت معاونین نخست وزیر ارکین اصلندیف و آیدا اسماعیلوا برگزار شد.

نمایندگان وزارت بهداشت در مورد افزایش میزان ویروس کرونا در چندین منطقه از کشور و ثبت موارد کشنده مرتبط با COVID-19 گزارش دادند.

پیشرفت ساخت بیمارستانها در مناطق ، بیشکک و اوش ، تهیه تجهیزات و تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای احتمالی در نظر گرفته شد.

خرید تجهیزات پزشکی ، داروها ، وسایل حفاظت شخصی در میان سایر موارد مورد بحث قرار گرفت.

نهادهای دولتی خط وظیفه داشتند تا مقدمات سرعت بخشیدن به موج ویروس کرونا را در کشور تشدید کنند.

Author: admin