استعفای رئیس جمهور سورونبای جینبکوف که هنوز مطرح نیست – دبیر مطبوعات

استعفای رئیس جمهور سورونبای جینبکوف که هنوز مطرح نیست – دبیر مطبوعات

Tainynews Tolgonai Stamalieva ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ، در اظهارات اظهارات سدیر جپاروف ، که ادعا می کند ، رئیس جمهور از طریق یک نماینده مجلس گفت که آماده استعفا است.

دبیر مطبوعات گفت که در مورد انجام وظایف ریاست جمهوری ، مشروعیت انتصابات مجدد در میان آنها ، بحث شده است.

Author: admin