وزیر کشور Junushaliev رادیو را خاموش کرد و وقتی نیروهای پلیس به وضعیت دشواری رسیدند – رسمی – ناپدید شد

وزیر کشور Junushaliev رادیو را خاموش کرد و وقتی نیروهای پلیس به وضعیت دشواری رسیدند – رسمی – ناپدید شد

Tainynews وزیر خدمات کشکار جونیشالیف از طریق رادیوی دو طرفه هنگام پراکندگی تظاهرکنندگان در شب 5-6 اکتبر در بیشکک دستور داد ، نماینده خدمات امنیت عمومی وزارت کشور اولان ریشبکوف گفت …

Author: admin