پلیس آماده است تا همه نمایندگان مجلس را در میان ترس از امنیت آنها بدرقه کند – وزارت کشور

پلیس آماده است تا همه نمایندگان مجلس را در میان ترس از امنیت آنها بدرقه کند – وزارت کشور

Tainynews اولان ریشبکوف ، نماینده سرویس امنیت عمومی وزارت کشور ، گفت: افسران پلیس که لباس غیرنظامی به تن داشتند در هنگام اختلالات در بیشکک مشغول کار بودند.

Author: admin