نمایندگان مشاغل از سیاستمداران می خواهند که سریعتر تصمیم بگیرند تا اقتصاد از سر گرفته شود

نمایندگان مشاغل از سیاستمداران می خواهند که سریعتر تصمیم بگیرند تا اقتصاد از سر گرفته شود

Tainynews – رئیس اتحادیه تجارت ملی استالبیک آکماتوف از سیاستمداران خواست هر چه سریعتر برای اطمینان از ادامه رشد اقتصادی به توافق برسند …

Author: admin