خسارات وارده به بیشکک از ناآرامی ها در ابتدا بیش از 17 میلیون مادر بود

خسارات وارده به بیشکک از ناآرامی ها در ابتدا بیش از 17 میلیون مادر بود

Tainynews – طبق اعلام عزیز سوراکماتوف ، شهردار بیشکک ، میزان اولیه خسارات وارده به بیشکک از ناآرامی های اخیر بیش از 17 میلیون مادر بوده است.

12 اتوبوس ، 16 ماشین پلیس آسیب دیدند.

آسیب آسایش مربع Ala-Too Square بیش از 4 میلیون مادر بود.

وی افزود: خسارت وارد شده به 7 اتومبیل آمبولانس بیش از 400،000 دستگاه است.

Author: admin