رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در مورد تخلفات هنگام انتخابات و تعیین زمان انتخابات جدید (مصاحبه)

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در مورد تخلفات هنگام انتخابات و تعیین زمان انتخابات جدید (مصاحبه)

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در مصاحبه ای با AKIpress گفت که چه زمانی ممکن است انتخابات تکراری برگزار شود و این بار از چه اشتباهاتی جلوگیری می شود …

Author: admin