Kanat جمعهgaziev رئیس پلیس شهر بیشکک می شود

Kanat جمعهgaziev رئیس پلیس شهر بیشکک می شود

Tainynews – Kanat جمعهgaziev به عنوان رئیس پلیس شهر بیشکک منصوب شد. دستور مربوطه توسط میرلان كانیمتوف ، سرپرست وزارت كشور امضا شد.

جمعه گازیازیف از فوریه سال 2019 رئیس پلیس شهر بیشکک بود. وی در آگوست سال 2020 به دلیل نامزد شدن از پارلمان از حزب بیریمدیک در سمت خود منصوب شد.

Author: admin