ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا از همه طرف ها می خواهد که از خشونت خودداری کنند و خواستار حل مسالمت آمیز وضعیت فعلی قرقیزستان است

ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا از همه طرف ها می خواهد که از خشونت خودداری کنند و خواستار حل مسالمت آمیز وضعیت فعلی قرقیزستان است

Tainynews – ریاست جمهوری آلبانی با اشاره به نگرانی خود از وخیم تر شدن وضعیت ، خواستار اتحاد در قرقیزستان شده است.

“ما از همه رهبران سیاسی و شهروندان قرقیزستان می خواهیم که از خشونت خودداری کنند و در جهت حفظ ثبات در کشور اقدام کنند.”

ریاست سازمان امنیت و همکاری در آلبانی آلبانی را تشویق کرد که یک راه حل صلح آمیز در چارچوب قانون اساسی و قوانین ملی موجود دنبال شود.

Author: admin