سفیر اتحادیه اروپا ، وزیر امور خارجه ایداربکوف در مورد مساعدت فنی احتمالی برای تکرار انتخابات پارلمانی گفتگو کرد

سفیر اتحادیه اروپا ، وزیر امور خارجه ایداربکوف در مورد مساعدت فنی احتمالی برای تکرار انتخابات پارلمانی گفتگو کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گزارش داد – چینگیز آیداربکوف ، سرپرست وزارت امور خارجه امروز با رئیس هیئت اتحادیه اروپا در سفیر قرقیزستان ادوارد آئور دیدار کرد …

Author: admin