عبدی الدایف ، رئیس مجلس ، با سران 5 جناح دیدار کرد

عبدی الدایف ، رئیس مجلس ، با سران 5 جناح دیدار کرد

نماینده کانت ایسایف ، نماینده مجلس (جناح قرقیزستان)

Tainynews – رهبر 5 فراکسیون پارلمانی با مایکتیبک عبدیلدایف ، رئیس مجلس ملاقات کرد ، کانات ایسایف ، نماینده مجلس (فراکسیون قرقیزستان) گفت.

این جلسه توسط رئیس جناح SDPK عیسی عمورکولوف نادیده گرفته شد. وی گفت که این جلسه به ابتکار رئیس برگزار شد.

ایسایف ، نماینده مجلس گفت: “مجلس وضعیت اضطراری و ترکیب دولت را در نزدیکترین جلسه بررسی خواهد کرد.”

Author: admin