تعداد موارد ویروس کرونا در بیشکک 4 برابر افزایش یافته است

تعداد موارد ویروس کرونا در بیشکک 4 برابر افزایش یافته است

Tainynews عزیز سوراکماتوف ، شهردار عزیز ، در جریان جلسه توجیهی در دفتر شهردار بیشکک ، در تاریخ 9 اکتبر ، گفت که از 9 اکتبر ، تعداد موارد ویروس کرونا ویروس کرونا تاکنون به بیش از 18300 مورد رسیده است.

Author: admin