عموربك تكبايف تصميم گرفت كه مأموريت پارلماني خود را بازگرداند

عموربك تكبايف تصميم گرفت كه مأموريت پارلماني خود را بازگرداند

Tainynews – عموربك تكبایف ، سیاستمدار ، قصد دارد مأموریت پارلمانی خود را بازگرداند.

عموربك تكبايف دادخواست را به كميسيون مركزي انتخابات ارائه كرد كه قرار بود امروز مورد بررسي قرار گيرد.

کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که این جلسه به هفته آینده موکول شد.

در نوامبر 2017 هنگامی که به اتهامات فساد مالی محکوم شد و به زندان افتاد ، ماموریت عموربک تکبایف سلب شد.

ماموریت وی در دسامبر 2017 به اسکندر گایپ کولوف منتقل شد.

Author: admin