معاون اول نخست وزیر آلمازبک باتیربکوف وظایف نخست وزیر را انجام می دهد

معاون اول نخست وزیر آلمازبک باتیربکوف وظایف نخست وزیر را انجام می دهد

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد ، معاون اول نخست وزیر آلمازبک باتیربکوف وظایف نخست وزیر را انجام می دهد.

رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در 5 اکتبر فرمان استعفای نخست وزیر و دولت را امضا کرد. اعضای دولت به وظایف خود تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه می دهند.

رئیس جمهور جینبکوف دستور دیگری را برای برکناری کوباتبک بورونوف از نخست وزیری امضا کرد.

طبق قانون دولت ، نخست وزیر موقت می تواند به دلیل استعفا مورد قبول رئیس جمهور برکنار شود. در صورت برکناری سرپرستی نخست وزیر ، معاون اول نخست وزیر وظایف نخست وزیر را انجام می دهد.

Author: admin