ملی شدن پروژه Kumtor غیرضروری است – نامزد نخست وزیری

ملی شدن پروژه Kumtor غیرضروری است – نامزد نخست وزیری

Tainynews سدیر جپاروف ، نامزد نخست وزیر ، در جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان امروز گفت: پروژه استخراج طلا كومتور ملی نخواهد شد …

Author: admin