پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب کرد. ترکیب و ساختار دولت تصویب شد.

قانون گذاران همچنین برنامه ارائه شده توسط سادیر جپاروف را تأیید کردند.

نمایندگان ثبت نام شده به طور ناخوشایند به برنامه ، ساختار و ترکیب دولت رأی دادند.

اعضای دولت اکثراً ثابت مانده بودند. ارکینبک اسراندیف معاون نخست وزیر استعفا داد. کشکار جونوشالیف ، وزیر کشور ، شامل نشد.

در مجموع 51 نماینده ثبت نام کردند. 10 نماینده نماینده های رای گیری را ارائه دادند.

سادیر جپاروف در 6 اکتبر توسط ائتلاف اکثریت پارلمانی متشکل از جناحهای SDPK ، قرقیزستان ، بیر بول ، رسوبلیکا آتا جورت به عنوان نخست وزیر معرفی شد.

Author: admin