ارکین اسراندیف معاون نخست وزیر از کار در دولت سادیر جپاروف خودداری کرده است

ارکین اسراندیف معاون نخست وزیر از کار در دولت سادیر جپاروف خودداری کرده است

Tainynews جاپاروف امروز در جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان گفت ، ارکین اسراندیف معاون نخست وزیر از کار در دولت سدیر جپاروف خودداری کرد.

پارلمان کاندیداتوری سدیر جپاروف را برای نخست وزیری در نظر گرفت ، جایی که وی گفت اعضای باقی مانده دولت را بدون تغییر نگه می دارد.

میرکلان باکیروف معاون رئیس مجلس افزود ، وزیر کشور کشکار جونوشالیف استعفا را پیشنهاد کرد.

Author: admin