رئیس جمهور Jeenbekov پس از تأیید اعضای دولت و نخست وزیر – Japarov استعفا می دهد

رئیس جمهور Jeenbekov پس از تأیید اعضای دولت و نخست وزیر – Japarov استعفا می دهد

Tainynews – نماینده تازابک ایکراموف از نامزد نخست وزیری سدیر جپاروف پرسید که آیا آمادگی همکاری با رئیس جمهور سورونبای جینبکوف را دارد یا خیر.

“من اینجا با او ملاقات کردم [in the State Residence]. وی گفت پس از تصویب ترکیب ، ساختار دولت و نخست وزیر ، استعفای خود را مناقصه خواهد کرد “، سدیر جپاروف گفت.

نمایندگان آلتینبک سلیمانوف و باکیتبک توروبایف گفتند که نخست وزیر پس از استعفای جینبکوف و در غیاب رئیس پارلمان به عنوان سرپرست رئیس جمهور منصوب می شود.

Author: admin