وزارت کشور: کادیر و صید آتامبایف پس از بازجویی آزاد شدند

وزارت کشور: کادیر و صید آتامبایف پس از بازجویی آزاد شدند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت کشور گزارش داد ، کادیر و صید آتامبایف ، تمیرلان سلطان بکوف و راننده آنها به عنوان شاهد پرونده اختلالات جمعی در بیشکک در 9 اکتبر بازداشت شدند.

تحقیق جنایی برای سازماندهی اختلالات توده ای در بیشکک آغاز شد.

سرویس ویژه Temirlan Sultanbekov (متولد 1998) ، Seid Atambayev (متولد 1976) ، Kadyr Atambayev (متولد 1993) ، A.Armatov (متولد 1981) را بازداشت کرد. آنها به خدمات تحقیقاتی وزارت کشور آورده شدند.

پس از بازجویی ، کادر آتامبایف و صید آتامبایف آزاد شدند.

از تمیرلان سلطان بکوف و آرماتوف هنوز سوال می شود.

Author: admin