کورسان آسانوف معاون وزیر پیشین کشور بازداشت شد

کورسان آسانوف معاون وزیر پیشین کشور بازداشت شد

Tainynews – کورسان آسانوف ، معاون سابق وزیر کشور ، توسط کمیته امنیت ملی دولت و وزارت کشور در ارتباط با تحقیقات جنایی آغاز شده برای سازماندهی بی نظمی های جمعی در بیشکک بازداشت شد.

کمیته امنیت ملی گفت ، کورسان آسانوف یکی از شرکت کنندگان فعال بود.

این شرکت افزود که دیگر شرکت کنندگان در این اختلالات نیز در حال شناسایی هستند.

Author: admin