عموربک بابانوف و ساپار ایساکوف قبل از بازداشت آتامبایف کوی تاش را ترک کردند – سخنگوی

عموربک بابانوف و ساپار ایساکوف قبل از بازداشت آتامبایف کوی تاش را ترک کردند – سخنگوی

Tainynews سخنگوی وی کندز جولدوبایف به AKIpress گفت – رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف امروز بازداشت شد.

وی گفت که فرید نیازوف رئیس سابق دولت رئیس جمهور بازداشت و به وزارت کشور آورده شد.

وی گفت که نمی داند چه کسی دیگر بازداشت شده و محل نخست وزیر سابق ساپارک ایساکوف و رهبر حزب سابق رسوبلیکا ، عموربک بابانوف است.

وی گفت: “آنها قبل از بازداشت آلمازبک آتامبایف عزیمت کردند. من نمی دانم اکنون کجا هستند”.

وی گفت که در بازداشت خانگی قرار گرفت.

وی گفت: “من در حصر خانگی قرار گرفتم. حکم دادگاه وجود دارد.”

Author: admin