کمیته قانون اساسی با توجه به برنامه و ترکیب دولت سدیر جپاروف

کمیته قانون اساسی با توجه به برنامه و ترکیب دولت سدیر جپاروف

Tainynews – پارلمان قرقیزستان در جلسه فوق العاده در محل اقامت ایالت آلا آرچا در 10 اکتبر در حال بررسی نامزد سدیر جپاروف برای نخست وزیری ، ترکیب دولت و برنامه وی است.

میرلان باكیروف ، معاون رئیس مجلس ، در جلسه جلسه موضوع را برای بررسی به كمیته قانون اساسی ارسال كرد.

سادیر جپاروف در حال ارائه برنامه خود است.

Author: admin