سدیر جپاروف: رئیس جمهور جینبکوف گفت که 2-3 روز پس از تصویب دولت ، نخست وزیر استعفا می دهد

سدیر جپاروف: رئیس جمهور جینبکوف گفت که 2-3 روز پس از تصویب دولت ، نخست وزیر استعفا می دهد

Tainynews – سادیر جپاروف شب گذشته پس از تأیید پارلمان از نخست وزیری به خبرنگاران به خبرنگاران گفت: “در دیدار با رئیس جمهور جینبکوف در مورد تأیید نامزدی من برای نخست وزیری و اعضای دولت بحث کردیم.”

جپاروف گفت: “ما توافق کردیم که پس از این روش رئیس جمهور جینبکوف ظرف 2-3 روز استعفا را منصرف کند.”

Author: admin