168 نفر در قرقیزستان طی یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

168 نفر در قرقیزستان طی یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews تیم عملیاتی سراسر کشور گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته 168 نفر از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

این بازیابی ها شامل 44 مورد در منطقه جلال آباد ، 35 مورد در منطقه اوش ، 24 مورد در بیشکک ، 24 مورد در منطقه باتکن ، 13 مورد در اوش ، 10 مورد در منطقه چوی ، 7 مورد در منطقه تالاس ، 6 مورد در منطقه ایسیک کول ، 5 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس به 44،395 مورد رسیده است.

Author: admin