پسران رئیس جمهور سابق آتامبایف با تعهد عدم ترک شهر آزاد شدند

پسران رئیس جمهور سابق آتامبایف با تعهد عدم ترک شهر آزاد شدند

Tainynews رائسا آتامبایف در 11 اکتبر به AKIpress گفت – پسران رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف ، صید و کادیر در خانه هستند.

وی گفت که آنها پس از تعهد به عدم ترک شهر آزاد شدند.

کادر آتامبایف گفت که دندان وی هنگام بازداشت در کوی تاش ناک اوت شد.

قدیر گفت: “وقتی افسران SWAT من را روی زمین قرار دادند ، یکی از آنها به سر من لگد زد. در نتیجه دندان جلوی من از بین رفت.”

وی گفت که نه او و نه سعید توسط تحقیقات متهم به چیزی نشده اند.

قدیر افزود آنها بیشتر نگران بازداشت عضو حزب سوسیال دموکرات ، تمیرلان سلطان بکوف هستند.

كادر آتامبایف گفت: “بازداشت وی غیرقانونی بود. این كاملاً بی قانونی بود.”

Author: admin