این جلسه غیررسمی نمایندگان بود ، نه جلسه پارلمان – وکیل دادگستری

این جلسه غیررسمی نمایندگان بود ، نه جلسه پارلمان – وکیل دادگستری

Tainynews Cholpon Jakupova ، وکیل دادگستری ، هنگامی که از وی خواسته شد درباره جلسه فوق العاده پارلمان در 10 اکتبر در محل اقامت ایالت آلا آرچا اظهار نظر کند ، جلسه ای دیروز نبود ، اما جلسه غیررسمی اعضای پارلمان بود.

Author: admin