جلسه پارلمان با تأیید سدیر جپاروف به عنوان نخست وزیر بدون حد نصاب و با نقض – ​​نماینده مجلس بکهشف

جلسه پارلمان که تصدیق سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب می کند بدون کسب حد نصاب و با تخلف – نماینده مجلس بکهشف

Tainynews – دستان بکشف ، نماینده مجلس به AKIpress گفت: – حد نصاب جلسه فوق العاده دیروز پارلمان قرقیزستان برآورده نشد ، زیرا به حضور فیزیکی 61 نماینده پارلمان نیاز بود.

Author: admin