وضعیت COVID-19 در بیشکک بدتر می شود ، تعداد موارد جدید 5 برابر افزایش می یابد

وضعیت COVID-19 در بیشکک بدتر می شود ، تعداد موارد جدید 5 برابر افزایش می یابد

Tainynews ویکتوریا موزگاچوا معاون شهردار در 12 اکتبر گفت که وضعیت اپیدمیولوژیک در بیشکک در حال بدتر شدن است ، و از شهروندان خواست تا توصیه های بهداشتی را دنبال کنند.

تعداد بیماران در حال افزایش است ، موارد ویروس کرونا که توسط آزمایشگاه تأیید شده در حال رشد است. شیوع عفونت هر روز هنگام بیماری کل خانواده ثبت می شود.

وی توضیح داد: “علاوه بر این ، به دلیل سردی هوا تعداد عفونت های حاد تنفسی در حال افزایش است.”

عزیز سوراکماتوف ، شهردار گفت که بیشکک 59 مورد جدید را امروز گزارش کرده است که 5 برابر بیشتر از 2-3 هفته گذشته است.

سوراکماتوف گفت رعایت قوانین بهداشتی و رعایت فواصل ایمن ضروری است.

Author: admin