13 اتوبوس ، 16 ماشین پلیس در ناآرامی های بیشکک آسیب دیدند

13 اتوبوس ، 16 ماشین پلیس در ناآرامی های بیشکک آسیب دیدند

Tainynews دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – 13 اتوبوس ، 16 اتومبیل پلیس گشت در هنگام ناآرامی های بیشکک آسیب دیدند.

7 آمبولانس آسیب دیده است. 65 متر مربع بلوک سنگفرش گرانیت در میدان Ala-Too شکسته و به سرقت رفته است.

Author: admin