کاوشگرهای جنایی پس از شورش های گسترده در تاریخ 5-9 اکتبر آغاز شد

کاوشگرهای جنایی پس از شورش های گسترده در تاریخ 5-9 اکتبر آغاز شد

Tainynews آلمازبک اوروزالیف ، فرمانده بیشکک ، در 12 اکتبر گفت: کاوشگرهای جنایی پس از شورش های گسترده در 5 تا 9 اکتبر آغاز شد.

وی گفت که در بیشکک وضعیت اضطراری برقرار شد.

Author: admin