رئیس سابق منطقه کارا-سو ، تیلک ماترائیموف به مدت 1 ماه بازداشت شد

رئیس سابق منطقه کارا-سو ، تیلک ماترائیموف به مدت 1 ماه بازداشت شد

Tainynews – دادگاه شهر اوش حکم داد که رئیس سابق منطقه کارا-سو تیلک ماترائیموف به مدت 1 ماه تا 9 نوامبر دستگیر شد.

ماترائیموف به بازداشتگاه پیش از محاکمه اداره GKNB برای شهر اوش و منطقه اوش منتقل شد.

ماترائیموف در 9 اکتبر توسط مرزبانان ازبکستان هنگام عبور غیرقانونی از مرزهای دولتی بازداشت شد.

Author: admin