خط تلفن 118 ویروس کرونا در میان تجدید حیات در موارد COVIS-19 در بیشکک راه اندازی می شود

خط تلفن 118 ویروس کرونا در میان تجدید حیات در موارد COVIS-19 در بیشکک راه اندازی می شود

Tainynews معاون شهردار ویکتوریا موزگاچوا گفت: – خط تلفن 118 ویروس کرونا در بیشکک راه اندازی می شود.

وی گفت: “ما برای بازگشایی تسهیلات بستری آماده هستیم. اکنون وضعیت را رصد می کنیم. تصمیم خواهیم گرفت که به چه ترتیبی باید تسهیلات بستری در بیمارستان بازگشایی شود.”

معاون شهردار در مورد اهمیت رعایت الزامات ماسک و هنجارهای بهداشتی یادآوری کرد.

Author: admin