اتحادیه اروپا رئیس جمهور جینبکوف را به عنوان یک نهاد قانونی در قرقیزستان می شناسد: دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور

اتحادیه اروپا رئیس جمهور جینبکوف را به عنوان یک نهاد قانونی در قرقیزستان می شناسد: دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور

Tainynews – دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در 12 اکتبر گفت: اتحادیه اروپا رئیس جمهور سورونبای جینبکوف را به عنوان تنها مرجع قانون اساسی و نهاد قانونی در این کشور به رسمیت می شناسد …

Author: admin