نایب رئیس مجلس مصوبه پارلمان را تصویب می کند که سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب می کند

نایب رئیس مجلس مصوبه پارلمان را تصویب می کند که سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب می کند

Tainynews – معاون مطبوعاتی میرلان باكیروف قطعنامه پارلمان را در مورد تأیید سدیر جپاروف به عنوان نخست وزیر امضا كرد ، خدمات مطبوعاتی پارلمان گفت …

Author: admin