آتامبایف با استفاده از خشونت علیه قاضی آزاد شد: کمیته امنیت ملی

آتامبایف با استفاده از خشونت علیه قاضی آزاد شد: کمیته امنیت ملی

Tainynews – رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف بر اساس حکم دادگاه در مورد پرونده جنایی آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف رئیس جرم از زندان ، به بازداشتگاه کمیته امنیت ملی منتقل شد ، کمیته در 13 اکتبر گفت …

Author: admin