8 نقاشی پس از طوفان کاخ سفید گم شده است

8 نقاشی پس از طوفان کاخ سفید گم شده است

Tainynews وزارت فرهنگ گفت: پس از هجوم کاخ سفید به 8 نقاشی از صندوق موزه هنر گپار آیتیف ناپدید شد.

از سال 2010 ، 20 نقاشی در کاخ سفید در انبار موقت بود.

12 مورد از آنها پیدا شد ، 3 نقاشی آسیب دید.

در حال حاضر ، نقاشی های پیدا شده در انبار موزه نگهداری می شود.

موزه هنری گپار آیتیف سرقت را به پلیس گزارش داد.

Author: admin