کاسیمالیوا ، نایب رئیس مجلس به هواداران سادیر جپاروف به توقف تهدیدهای خود گفت: “من از شما نمی ترسم.”

کاسیمالیوا ، نایب رئیس مجلس به هواداران سادیر جپاروف گفت: “من از شما نمی ترسم” تهدیدهای خود را متوقف کنند

Tainynews آیدا کاسیمالیوا ، نایب رئیس مجلس ، گفت: “همه چهره واقعی برخی از مردم و آنچه را که برای به قدرت رسیدن در چند روز گذشته آماده اند ، دیده اند.”

Author: admin