حد نصاب برآورده نمی شود ، اکنون باید اجماع حاصل شود – سخنگوی ایسایف در مورد تأیید سدیر جپاروف به عنوان نخست وزیر

حد نصاب برآورده نمی شود ، اکنون باید اجماع حاصل شود – سخنگوی ایسایف در مورد تأیید سدیر جپاروف به عنوان نخست وزیر

Tainynews کانات ایسایف ، رئیس مجلس ، هنگامی که از وی خواست در مورد مشروعیت تصویب سدیر جپاروف به عنوان نخست وزیر نظر بدهد ، حد نصاب برآورده نشد.

Author: admin