کانات ایسایف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد

کانات ایسایف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد

Tainynews – کانات ایسایف به عنوان رئیس پارلمان قرقیزستان انتخاب شد. چنین تصمیمی در جلسه پارلمان در محل اقامت ایالت آلا آرچا در 13 اکتبر گرفته شد.

78 نماینده به او رأی دادند و 2 نماینده مخالف. هیچ یک از آرا باطل شناخته نشدند.

رأی گیری مخفی بود. نمایندگان مجلس آراots را به صندوق رأی انداختند.

119 رأی چاپ شد. 80 رأی برای رای دادن به نمایندگان مجلس داده شد.

Author: admin