پارلمان قرقیزستان برقراری وضعیت اضطراری در بیشکک را تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان برقراری وضعیت اضطراری در بیشکک را تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز دستور ریاست جمهوری برای برقراری مجدد وضعیت اضطراری در بیشکک را تصویب کرد.

این دستور به اتفاق آرا تصویب شد.

رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در 9 اکتبر در بیشکک وضعیت اضطراری را اعلام کرد. مجلس قرار بود ظرف 3 روز این دستور را بررسی کند.

از آنجا که پارلمان به بررسی وضعیت اضطراری توجه نکرده است ، رئیس جمهور Jebbekov در 12 اکتبر از ساعت 8.00 بعد از ظهر مجدداً وضعیت اضطراری را برقرار کرد. از 12 اکتبر تا 7.00 صبح 19 اکتبر. مقررات منع رفت و آمد از ساعت 10:00 در بیشکک برقرار است. تا 5.00 صبح

Author: admin