هیچ حد نصاب برآورده نشد. رئیس جمهور جینبکوف قطعنامه های تصویب دولت را به پارلمان بازگرداند

هیچ حد نصاب برآورده نشد. رئیس جمهور Jeenbekov قطعنامه های تصویب دولت را به پارلمان بازگرداند

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف قطعنامه تصویب برنامه ، ساختار و دولت را به پارلمان برگرداند …

Author: admin