پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان سدیر جپاروف را به عنوان نخست وزیر ، ساختار و ترکیب دولت تصویب کرد.

تصمیم مربوطه با رأی گیری اتخاذ شد.

اعضای دولت تأیید شده:

سادیر جپاروف – نخست وزیر

آرتم نوویکوف – معاون اول نخست وزیر

Ravshanbek Sabirov – معاون نخست وزیر

Maksat Mamytkanov – معاون نخست وزیر

آیدا اسماعیلووا – معاون نخست وزیر

باکتیبک امانبائف – رئیس ستاد دفتر نخست وزیر

سنجار موکان بتف – وزیر اقتصاد

کیالبک موکاشف – وزیر دارایی

Erkinbek Choduev – وزیر کشاورزی ، صنایع غذایی و بهبودی

Bakyt Berdaliev – وزیر حمل و نقل و جاده ها

مارات جامانكولوف – وزیر دادگستری

روسلان کازاکباف – وزیر امور خارجه

اولانبک نیازبکوف – وزیر کشور

بووبک آجیکیف – وزیر شرایط اضطراری

آلمكادیر بیشنالیف – وزیر بهداشت

آلمازبک بیشنالیف – وزیر آموزش و علوم

اولوگبک کوچوروف – وزیر کار و توسعه اجتماعی

Nurjigit Kadyrbekov – وزیر فرهنگ ، اطلاعات و جهانگردی

جیرگالبک ساگینبائف – رئیس کمیته صنایع دولتی ، انرژی و معدن hte

آلتینبک اسماعیل اف – رئیس کمیته دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات.

Author: admin