وزیر امور خارجه تازه تأیید شده کازاکبائف می گوید که او به عنوان مدیر بحران عمل خواهد کرد

وزیر امور خارجه تازه تأیید شده کازاکبائف می گوید که او به عنوان مدیر بحران عمل خواهد کرد

Tainynews وزیر امور خارجه تازه تأیید شده روسلان کازاکبائف پس از جلسه امروز پارلمان قرقیزستان امروز گفت: “ما از بحران سیاسی خارج شدیم ، امروز به چارچوب قانونی و قانونی بازگشتیم”

Author: admin