کلارا سورونکولووا – دولت جدید کسانی را ندارد که بتوانند تأثیر قابل توجهی در حل بحران داشته باشند

دولت جدید افرادی را ندارد که بتوانند تأثیر قابل توجهی در حل بحران داشته باشند – کلارا سورونکولووا

Tainynews کلارا سورونکولووا ، عضو حزب اصلاحات ، در مصاحبه با تلویزیون بعدی گفت: – وضعیت تقریباً به حل و فصل رسیده است ، اما مشخص نیست که وقایع چگونه بیشتر توسعه خواهند یافت.

Author: admin